COCA COLA MEŞRUBAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Coca Cola”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Coca Cola’ya başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:


  1. a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  2. b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz, 
  4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz, 
  5. e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz, 
  6. f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz, 
  7. g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz, 
  8. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
  9. i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir. 


No. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Yapılması Gereken
1 Veri sahibinin Şirketimize gelerek
şahsen başvuru yapması ile (veri
sahibinin kimliğini tevsik edici
belgeleri yanına bulundurması
zorunludur)
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 37 Altunizade, İstanbul
Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.
2 Noter yoluyla tebligat Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 37 Altunizade, İstanbul
Tebligat zarfının üzerine
“Kişisel Verilerin Korunması
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
3 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu’nda tanımlı “Güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
yoluyla
cocacola@hs02.kep.tr E-posta’nın konusu “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Bilgi Talebi” olmalıdır.
4 E-posta yöntemiyle kvkk@coca-cola.com E-posta’nın konusu “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Bilgi Talebi” olmalıdır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu:

Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 37 Altunizade, İstanbul

Tel: +90 216 556 20 00

Fax: +90 216 326 32 32

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 348243

https://www.coca-cola.com.tr/

Formu indirmek için tıklayınız.